Algemene voorwaarden

Vastelaovendvereiniging de Boereraod

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Webshop: www.boereraod.nl , de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de webshop;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de webshop en de klant.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door de webshop.

3.3 De webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

 

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.

4.3 De klant is in gebreke bij niet-tijdige betaling, waarna de webshop het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5: Levering

5.1 De webshop streeft naar tijdige levering, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen.

5.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de webshop tot het moment van bezorging.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1 De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.2 Retourzendingen dienen conform de instructies van de webshop te geschieden.

 

Artikel 7: Garantie en Klachten

7.1 De webshop staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

7.2 Klachten dienen binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag van de bestelling.

8.2 De webshop is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht is de webshop niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien nodig wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.